Over ons

Hulsebosch Advies: netwerkorganisatie voor advies, projectontwikkeling, -management en -ondersteuning op het terrein van kwaliteitszorg, innovatie wonen, zorg, welzijn en integrale gebiedsgerichte samenwerking.

De terreinen waarop Hulsebosch Advies zich richt – kwaliteitszorg, innovatie wzw, gebiedsgerichte samenwerking – zijn aanvullend en versterken elkaar inhoudelijk. Enerzijds gaat het om processen van stedelijke vernieuwing en productontwikkeling op het grensvlak van wonen, zorg en welzijn; anderzijds om organisatie- en functieontwikkeling met de daarbij behorende innovatie van primaire (zorg)processen en het werk van professionals.

Hulsebosch Advies zoekt in haar advieswerk naar nieuwe concepten voor de toekomst, die zij bij voorkeur uitwerkt in samenwerking met een wetenschappelijke omgeving.

In samenwerking met de Universiteit voor Humanistiek heeft zij bijvoorbeeld een organisatiebenadering ontwikkeld die zij toepast in haar advies- en ondersteuningswerk. Deze benadering gaat uit van congruentie en een continue wisselwerking tussen ‘systeem’ en ‘beleving’.
Bij systeem gaat het om instrumenten als visiedocument, beleidsplan, werkplan, werkoverleg, kwaliteitshandboek. Bij beleving of leefwereld gaat het om andersoortige instrumenten: informeren, motiveren, stimuleren, voeden, verhalen, ervaringen.

Deze continue wisselwerking maakt dat een organisatie of een project een ontwikkeling door kan maken, waarin enerzijds ruimte wordt gecreëerd voor mensen en ideeën in een lerende omgeving en anderzijds zaken worden vastgelegd in een toetsbaar en helder beleidskader.

In ons advieswerk komen beide elementen terug: we combineren een grondige inhoudelijke kennis van het werkterrein met vaardigheden en expertise t.a.v. procesondersteuning en projectmanagement. Kennisoverdracht is voor ons een belangrijk element. Innovatieve concepten en voorbeeldprojecten dragen we graag over via congressen en symposia, opdat anderen daar hun voordeel mee kunnen doen.

Hulsebosch Advies werkt voornamelijk voor woningcorporaties, zorgorganisaties, welzijnsorganisaties en (gemeentelijke) overheden, in veel gevallen in samenwerkingsverbanden verenigd.